nếp sống văn minh

Người Hà Nội thanh lịch ngay từ những nếp sống văn minh đô thị hằng ngày

Theo Nhà sử học Dương Trung Quốc: Nếu truyền thống Hà Nội xưa là truyền thống của thị dân, thì ngày nay Thủ đô đã tiếp nhận các phong tục văn hóa bốn phương, bản sắc văn hóa xưa ít nhiều có sự thay đổi. Vì vậy, theo nhà sử học, phong cách đô thị more »